Przyszłość medycyny regeneracyjnej

Plazma to zjonizowany gaz zawierający w przybliżeniu takie same ilości ładunków dodatnich i ujemnych.

GENY A MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA

Jak w przypadku wszystkich naszych narządów, jakość naszej skóry, jej funkcje i tempo fizjologicznego starzenia są określone nie tylko przez czynniki zewnętrzne, takie jak dieta, stres i narażenie na czynniki toksyczne, ale także, a nawet w znacznie większym stopniu, przez swoiste czynniki genetyczne.

Wiemy, że podłoże genetyczne pewnych grup etnicznych (Europy Północnej) zdecydowanie odróżnia się od innych grup etnicznych (Afryki i Azji) przez jakość i wytrzymałość ich skóry. Wszyscy (w branży medycyny estetycznej) intuicyjnie i z doświadczenia wiemy, że ludzie z jasnymi bądź rudymi włosami i niebieskimi oczami mają skórę bardziej problematyczną i bardziej podatną na uszkodzenia w porównaniu do ludzi o ciemniejszej karnacji. Wiemy,  że to „ryzyko” populacyjne sprawia, że proces starzenia jest szybszy i przebiega w bardziej agresywny sposób w porównaniu do „uprzywilejowanych” genetycznie populacji.

Podstawowy mechanizm, w którym następuje wewnętrzne starzenie się skóry jest złożony i nadal nie do końca poznany. Jednak w obu typach starzenia (wewnętrznym i zewnętrznym) tempo starzenia związane jest z zachowaniem równowagi  pomiędzy procesami uszkodzeń i naprawy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).

Aktualne postępy w biologii molekularnej pozwalają nam lepiej zrozumieć te procesy.

Obecnie, zaproponowano kilka mechanizmów pozwalających na wyjaśnienie procesu starzenia, takich jak zakłócenia pracy genów w regulacji cyklu komórkowego, zmiany w obrębie strukturalnych składników komórkowych (białka, lipidy, kwasy nukleinowe), wytwarzanie reaktywnych form tlenu (wolne rodniki tlenowe) i skracanie się telomerów.

Dzięki coraz szerszemu zrozumieniu funkcjonowania ludzkiego genomu, nie jest wykluczone, a nawet bardzo prawdopodobne, że uda nam się posiąść wiedzę niezbędną do zrozumienia krytycznych miejsc w naszym kodzie genetycznym, które wpływają na funkcje skóry i  jej fizjologię,  aby manipulować nim w celu dostosowywania konkretnych działań dla poprawy funkcjonowania skóry każdego pacjenta.

 

MEDYCYNA ANTI-AGING – aktualny stan wiedzy

Praktyczne zastosowania medycyny anti-aging, inaczej medycyny przeciwstarzeniowej wykazują w ostatniej dekadzie wręcz logarytmiczny wzrost zainteresowania naukowców i lekarzy. Fakt ten nie jest jednak zaskakujący. Pragnienie długiego życia i cieszenie się pełnym zdrowiem jest podstawowym pragnieniem każdego człowieka. Niewątpliwie, ta tęsknota ludzi za „wieczną” młodością popycha ludzi do poszukiwania lekarzy, którzy przedstawiają się jako Ci, którzy mają odpowiednią wiedzę oraz dysponują metodami pozwalającymi pacjentom przynajmniej przybliżyć się do celu, jakim jest długie życie bez obciążeń związanych z procesem starzenia. Jest jednak przynajmniej kilka cech medycyny przeciwstarzeniowej, które odróżniają ją od tradycyjnych obszarów medycyny.

Medycyna przeciwstarzeniowa jest w czołówce rozwoju dziedzin medycyny klinicznej, ponieważ jest zorientowana na zdrowie człowieka a nie na leczenie chorób.

Medycyna przeciwstarzeniowa jest dziedziną proaktywną medycyny. Jej intencją bowiem jest, aby uniknąć chorób poprzez utrzymanie zdrowia pacjenta, a nie leczenie chorób, które już u niego występują.

Aby osiągnąć ten cel, medycyna przeciwstarzeniowa proponuje bardziej holistyczne podejście do terapii, ponieważ jej podstawowym założeniem jest to, że postępująca utrata hemostazy prowadzi do funkcjonalnego upośledzenia i zwiększonego ryzyka rozwoju chorób wewnętrznych, potocznie zwanymi „chorobami podeszłego wieku”. W wyniku takiego podejścia do medycyny anti-aging, „terapia zastępcza” jest obecnie jedną z najbardziej podstawowych interwencji klinicznych w procesie starzenia. Udowodniono już dawno, że pogorszenie stanu hemostazy w procesie starzenia wiąże się z postępującym spadkiem istotnych substancji w organizmie o charakterze informacyjnym i regulacyjnym, mających znaczenie ochronne dla naszego organizmu. Ponieważ nie istnieje jeszcze technologia odpowiednia do spowolnienia lub zatrzymania kluczowego procesu homeostazy opracowuje się terapie zastępcze suplementacji tych substancji, w tym naturalnie występujących hormonów, kofaktorów czy przeciwutleniaczy.

Z drugiej strony, tradycyjna medycyna jest zorientowana na leczenie schorzeń, czyli lekarze przepisują leki stosowane w leczeniu objawów choroby u pacjentów, którzy skarżą się na konkretne objawy. Zamiast brać pod uwagę cały organizm człowieka (podejście fizjologiczne do terapii), medycyna tradycyjna bierze pod uwagę tylko pewien segment naszego organizmu, co skutkuje podejściem farmakologicznym opierającym się w dużej mierze od odpowiedzi tkanek lub komórek na ksenobiotyki, które są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane przez firmy farmaceutyczne w celu złagodzenia objawów choroby. Główna różnica pomiędzy tym tradycyjnym podejściem  a podejściem jakie prezentuje medycyna ant-aging jest to, ze tradycyjna medycyna przewiduje, że usunięcie jednego symptomu spowoduje przywrócenie hemostazy całego organizmu. Jednakże, być może z wyjątkiem antybiotyków, terapie oparte na tradycyjnych lekach,  rzadko, jeśli w ogóle są w stanie usunąć podstawowy stan chorobowy.

Tak więc, przy braku dostępnych terapii, aby przeciwdziałać spadkowi hemostazy postępującej z wiekiem, stosujemy coraz więcej leków w celu stłumienia objawów zwiększonej ilości swoistych chorób. Prowadzi to do pewnej zagadki… W której farmakopei znajdziemy lek ze znacznym ryzykiem wystąpienia nowotworów i działań ubocznych oraz interakcji, i czy ewentualnie jest on niezbędny do podtrzymania życia. Oczywiście, aktywne, holistyczne podejście mające na celu opóźnienie początku  lub zapobieganiu rozwojowi choroby związanej z wiekiem jest bardziej logiczne niż reaktywne, objawowe podejście do leczenia chorób związanych z wiekiem.

MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

Ralph Snyderman, dziekan z Duke Medical School, mówił o medycynie integracyjnej z wizją przyszłości opartej na analizie genetycznej pacjenta, którą nazwał medycyną spersonalizowaną lub spersonalizowaną opieką zdrowotną.

W medycynie spersonalizowanej 2014: czy opieka zdrowotna ulega transformacji?, Dean Snyderman pisze o transformacji opieki zdrowotnej w dekadzie medycyny spersonalizowanej. Widzi medycynę opartą na badaniach naukowych jako tryumf nauk nad mistycyzmem a metody sekwencjonowania DNA jako milowy skok w tej dziedzinie nauki. Jako pierwszą falę nauki postrzega patologię, chemię, fizykę i mikrobiologię; jako nową przyszłą falę postrzega proteomikę, metabolomikę, bioinformatykę, z których wszystkie zapewniają „nowe możliwości medycyny: predykcji – zdolności do oszacowania ryzyka choroby oraz do wykrywania rozwoju choroby przed wystąpieniem jej objawów”

Medycyna prospektywna – nowy proaktywny, spersonalizowany model świadczenia opieki zdrowotnej.

Prowadzi nas to do „koegzystowania genetyki i wpływu środowiska w czasie”, tak, że możemy obliczyć ryzyko choroby danej osoby, „wdrażanie działań zapobiegawczych i śledzenie postępu lub regresu w czasie.”

GENOMIKA + PREWENCJA = TERAPIA SPERSONALIZOWANA I INTEGRACYJNA

Tutaj, przyszłość medycyny – jakkolwiek ją nazwać – spotyka medycynę integracyjną, spełnia odpowiednie wymagania zaawansowanych technik medycznych i pozwala spojrzeć ilościowo na nasz organizm. Wiele z medycyny komplementarnej i alternatywnej jest tematem profilaktyki i zdrowego stylu życia – czy to poprzez sposób odżywiania, ćwiczenia, techniki manualne; więc jeśli możemy przewidzieć poprzez techniki badania genomu, zapobiegać poprzez działania medycyny komplementarnej i alternatywnej, a także śledzić postępy naszego zdrowia poprzez badania obrazowe, wiemy, że wkroczyliśmy w nową erę opieki zdrowotnej.

W ciągu dziesięciu lat, spodziewamy się, że głównym celem w służbie zdrowia będzie podnoszenie sprawności naszego organizmu, wydłużanie wieku człowieka i minimalizacja chorób oraz indywidualna terapia dla stwierdzonych chorób. Będzie to terapia skierowana na jednostkę, gdyż stawia jednostkę w centrum opieki.

To, co najlepsze z medycyny technologicznej i holistycznej opieki zdrowotnej związane jest z NOWYM SPOJRZENIEM NA  ANTI-AGING!

Ludzkie ciało ma niesamowitą zdolność do podtrzymywania własnego zdrowia gdy wyposażone jest w odpowiednie ilości i rodzaje zdrowych sygnałów. Gdy szkodliwe sygnały są usuwane, a odpowiednie sygnały są wzmacniane, komórki i systemy narządów są zdolne do zachowania organizmu w dobrej kondycji.

NAUKA

Jesteśmy unikalni pod względem fizycznym i genetycznym, dlatego każdy z nas inaczej reaguje na procedury anti-aging, odżywianie i ćwiczenia.

Nasze DNA jest kluczem.

Nasze DNA jest całkowicie unikalne dla nas, to ono definiuje jacy jesteśmy, determinuje również w jaki sposób przebiegają u nas procesy starzenia.

Chociaż nie możemy zmienić naszych genów, najnowsze osiągnięcia naukowe udowadniają, że możemy w znaczący sposób zmienić sposób w jaki geny wpływają na proces starzenia naszych pacjentów.

Wielu ludzi wierzy, że amerykański biolog James Watson i angielski fizyk Francis Crick  odkryli DNA w 1950 roku. W rzeczywistości było jednak inaczej. DNA po raz pierwszy zidentyfikował w końcu 1860 szwajcarski chemik Friedrich Miescher.

BADANIA GENETYCZNE NAGRODZONE NOBLE’M

Dziedzina genetyki medycznej pozostaje do dziś aktywnym obszarem prowadzonych badań, ale kilka punktów orientacyjnych jest podstawą zastosowanej przez nas  technologii, aby sprostać poznaniu przyczyn starzenia się:

 • Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny 1962 (odkrycie molekularnej struktury DNA – podwójna helisa/ Crick, Watson, Wilkins)
 • Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny 1968 (kod genetyczny i jego rola w produkcji białek/ Wolley, Khorana, Niremberg)
 • PROJEKT SEKWENCJONOWANIA GENOMU LUDZKIEGO 2003
 • Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny 2009 (w jaki sposób chromosomy są chronione przez telomery – enzym telomeraza (Blackburn, Greider, Szostak)
 • teoria udziału wolnych rodników w procesie starzenia 1956 (Harman)
 • Immunologiczna teoria w procesie starzenia 1969 (Walford)
 • Genetyczna teoria w procesie starzenia 1998 (Bengston, Schaie)

ZNAJDUJEMY ŹRÓDŁO starzenia się organizmu

Starzenie się nie jest procesem epizodycznym; jest raczej wynikiem kumulacji uszkodzeń zachodzących na poziomie molekularnym, oraz na poziomie komórek i tkanek. Tłumienie starzenia się jest całkowicie zależne od łagodzenia molekularnych uszkodzeń przez zwiększanie mechanizmów obronnych i naprawczych lub spowolnienia procesów degeneracyjnych.

„Wariant genetyczny mówi nam o tym, że jego istotność kliniczna ma wpływ na zdrowie ludzkie jeśli zostanie dobrze odczytany i zrozumiany, dlatego dostarczanie metod, które są w stanie wykryć różne warianty genetyczne dostarcza niezwykle przydatnych informacji o zdrowiu pacjenta lub jego predyspozycji do choroby.”

Clin lnterv Aging. 2006 wrzesień; 1 (3): 201-203. Publikacja internetowa z 2006 wrzesień

Zrozumienie procesu starzenia z punktu widzenia genomu ludzkiego toruje drogę do identyfikacji interwencji, które mogą mieć znaczący wpływ na proces starzenia. Polimorficzne starzenie oznacza, że jakakolwiek strategia przeciw starzeniu musi rozpocząć się od lepszego zrozumienia genów, które mają wpływ na żywotność tkanek. Jeśli chcemy pogłębić przepaść między wiekiem chronologicznym i wiekiem biologicznym, musimy lepiej zrozumieć rolę indywidualnych predyspozycji genetycznych i poziomu ekspresji genów odpowiedzialnych za proces starzenia się oraz wiedzę w jaki sposób składniki kosmetologiczne i składniki diety mogą oddziaływać na nasz organizm w sposób pozytywny.

GENETYCZNE PODJEŚCIE DO STARZENIA SIĘ SKÓRY

Starzenie się skóry jest stopniowym, nieodwracalnym procesem, którego następstwem jest wiele  zmian w wyglądzie i teksturze różnych warstw skóry.

WIEK PRZED URODĄ

DNA jest kodem zawierającym wszystkie informacje niezbędne do rozszyfrowania rozwoju komórek w czasie.

Z tradycyjnego, naukowego punktu widzenia, powszechnie przyjmuje się, że są 4 stopnie starzenia się skóry ujawniające jej wiek biologiczny, a które nie zawsze można dopasować do chronologicznego wieku danej osoby.

Badania genetyczne wykazały, że geny, które dziedziczymy po naszych rodzicach odgrywają istotną rolę w kształtowaniu struktury naszej skóry i rodzaju cery.

Światowy projekt sekwencjonowania genomu ludzkiego dostarczył nam wielu danych, które pozwoliły genetykom na identyfikację cech dziedzicznych w składzie genetycznym danej jednostki. Progresywne postępy w badaniach genetycznych pozwoliły nam zajrzeć do skomplikowanych i tajemniczych procesów biochemicznych związanych z procesem starzenia się.

W czasie procesu starzenia, w naszym ciele zachodzi ogromna liczba  zmian genetycznych, które są odpowiedzialne za powstawanie wielu chorób związanych z wiekiem. Analiza tych wariantów genetycznych pozwoliła teraz na wyciągnięcie wniosków w odniesieniu do progresywnego pogarszania się stanu skóry w procesie starzenia.

CO POWODUJE starzenie się skóry?

Starzenie się skóry jest spowodowane różnymi czynnikami, które są zasadniczo sterowane niezależnie, przez różne grupy genów.

Odwodnienie powierzchniowych warstw skóry dotyka do 98% populacji w różnym stopniu, ale dokładnie wiemy, że zależy to od wewnętrznego systemu zdolności nawilżających pacjenta (genetycznego), lub jakości bariery lipidowej naskórka do zdolności zatrzymywania wody w skórze właściwej. Odwodniona skóra jest bardziej podatna na oznaki przedwczesnego starzenia.

Podczas gdy wiele osób samodzielnie diagnozuje swoją skórę jako wrażliwą, prawdziwy stopień wrażliwości skóry zależy od predyspozycji genetycznych.

Utrata kwasu hialuronowego w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania stanu zapalnego w skórze.

Towarzystwo Chirurgii Plastycznej  (http://www.spsscs.org) stwierdza: „niestety, do tej pory nie jesteśmy w stanie dostosować produktów pielęgnacyjnych skóry i protokołów zabiegowych do najważniejszego wyznacznika jakości skóry – komponentu genetycznego. Nasze naukowe zrozumienie fizjologii skóry i jej funkcji pomogło nam zrobić duże postępy w optymalizacji jakości skóry, ale jesteśmy już coraz bliżej, gdy skonfrontujemy skomplikowany skład skóry człowieka z możliwościami technologii genetycznej. ”

Najnowsze dowody naukowe wskazują, że jakość skóry i przedwczesne starzenie się są regulowane przede wszystkim na poziomie genetycznym, specyficzne markery genetyczne pozwalają nam zidentyfikować gen (y) biorące udział w procesie starzenia się skóry.

W JAKI SPOSÓB GENY DETERMINUJĄ PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY?

AKTUALNE WYNIKI BADAŃ

Geny związane z młodością i witalnością skóry w tym badaniu okazały się inne od genów, które wcześniej były związane z określaniem długowieczności.

INDYWIDUALNY KOD GENETYCZNY JEST JAK TWÓJ PODPIS

Nawet do 60% zmienności w starzeniu się skóry pomiędzy jednostkami może być przypisane do czynników genetycznych, a pozostałe 40% jest związane z czynnikami nie związanymi z genami.

Możemy podzielić jednostki na genetyczne klastry określone przez zmienne genotypowe.

Te zmienne genotypowe są związane z polimorfizmem w jednym lub większej liczbie genów związanych z pewnymi właściwościami skóry, które przyczyniają się do postrzegania przez jednostki procesu starzenia.

Dlatego też, przy użyciu tej klasyfikacji, można scharakteryzować ludzkie potrzeby dotyczące pielęgnacji skóry i medycyny anti-aging na podstawie kodu genetycznego danej osoby, otwierając tym samym drzwi do indywidualnych potrzeb zabiegowych skierowanych do konkretnych populacji.

SEKRET DO MEDYCYNY ANTI-AGING MAMY W GENACH

Ostatnie badania prowadzone przez dr Alexa Kimball, profesora dermatologii z Harvard Medical School / Massachusetts General Hospital i innych czołowych naukowców i analitycznych partnerów badawczych w dziedzinie biologii systemów, biologii skóry i obrazowania 3D oraz mapowania hormonalnego, potwierdzają, że tajemnica ludzi, którzy wyglądają młodziej niż ich rzeczywisty wiek zależy od ograniczonej grupy genów odpowiedzialnych za szereg kluczowych szlaków biochemicznych, w tym udziału w produkcji energii komórkowej, procesów fizjologicznych i adhezji komórek skóry, funkcjonowania płaszcza lipidowego skóry, replikacji i naprawy DNA oraz  produkcji przeciwutleniaczy.

Istnieją różne „punkty krytyczne” ekspresji genów, które występują w każdej dekadzie wieku:

 1. Spadek odpowiedzi antyoksydacyjnej (20s)
 2. Spadek właściwości bioenergetycznych skóry (30s)
 3. Wzrost poziomu starzenia komórkowego (40s)
 4. Spadek funkcji bariery skórnej (50s)
 5. Przyspieszenie wszystkich powyższych procesów (60s)

Według najnowszych publikacji naukowych powinniśmy skupić się głównie na kilku aspektach starzenia genetycznego:

 • ZMARSZCZKI (jędrność i elastyczność)
 • POZIOM NAWILŻENIA (potencjał produkcji kwasu hialuronowego)
 • KOLAGEN (proces glikacji)
 • ZMIANY WYWOŁANE WOLNYMI RODNIKAMI (fotostarzenie)
 • ZDOLNOŚCI REGENERACYJNE SKÓRY
 • WRAŻLIWOŚĆ SKÓRY (stan zapalny).

Dzisiejsze podejście do pielęgnacji skóry często traktuje ludzi jako jednorodną grupę.

Najnowsze badania dotyczące genetyki medycznej pomagają odkryć najlepsze skojarzone terapie anti-aging , oferując bardziej spersonalizowane rozwiązania.

WYJAŚNIENIE PROCESU STARZENIA SIĘ SKÓRY

Pierwszą oznaką starzenia skóry są zmarszczki.

Drugą oznaką starzenia się skóry jest utrata integralności skóry, utrata objętości twarzy.

Trzecia oznaką jest fotostarzenie, ze związanymi z nim przebarwieniami.

POZIOM NAWILŻENIA

Zdolność skóry do wiązania i zatrzymywania wody za pomocą cząsteczek, które pomagają w wiązaniu wody w skórze jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zdrowego wyglądu skóry. Jednakże, jeśli starzeją się geny kontrolujące proces zatrzymywania wody w skórze i stają się one mniej aktywne, nasza skóra traci zdolności nawilżające co skutkuje pojawianiem się zmarszczek.

USZKODZENIA SPOWODOWANE WOLNYMI RODNIKAMI

Reakcja skóry na wolne rodniki, które wędrują w naszym ciele powodując szerokie i znaczące uszkodzenia w naszym DNA ma również kluczowe znaczenie dla zdrowia skóry. Stwierdzono, że geny regulują mechanizmy obronne skóry przed wolnymi rodnikami, a proces starzenia się zawsze osłabia tę obronę.

ZDOLNOŚCI REGENERACYJNE SKÓRY

Regeneracja skóry i produkcji nowych komórek skóry jest naturalnym procesem, który chroni skórę przed starzeniem w niekorzystnych warunkach. Niestety, wraz z wiekiem, zdolność skóry do produkcji nowych komórek znacznie spowalnia.

STAN ZAPALNY

Starzenie się skóry jest w znacznym stopniu spowodowane przewlekłym stanem zapalnym struktur skóry. Geny kontrolujące proces zapalny są coraz bardziej aktywne wraz z wiekiem, co prowadzi do powstania poważnych uszkodzeń w strukturze skóry.

PROCES STARZENIA JEST ZAPISANY W TWOICH GENACH

TECHNOLOGIA ANALIZY [DNA]f(x)– szwajcarska technologia bioinformatyczna, jest w stanie zmierzyć i oznaczyć indywidualny potencjał anti-aging każdego pacjenta jako zależność między:

 • GENAMI | indywidualne zmiany w genomie wpływające na układ biologiczny pacjenta determinując proces jego starzenia
 • STYLEM ŻYCIA | codzienne nawyki pacjenta + wpływ czynników zewnętrznych i środowiskowych; dokonywanie indywidualnych wyborów wpływa na każdy z pojedynczych systemów biologicznych związanych z procesem starzenia się.

Wyniki są oparte na klasyfikacji numerycznej w skali od 100% do 0% dla wizualnej prezentacji każdemu z pacjentów jego indywidualnego indeksu [iD]DNA® obrazującego zależność wpływu czynników genetycznych i stylu życia na proces starzenia się organizmu.

Został on opracowany przez Suisse Life Science oraz międzynarodowych ekspertów jako sposób klasyfikacji odpowiedzi każdego człowieka na różne czynniki genetyczne oraz inne czynniki zewnętrzne, w tym rasę i styl życia.

Indeks iDDNA® jest prostym do zrozumienia systemem wyników, aby pomóc w dostosowanie skalibrowanego i indywidualnego programu terapeutycznego dla uzyskania najlepszych możliwych efektów.

Wkrótce więcej szczegółów dotyczących genetycznego podejścia do medycyny przeciwstarzeniowej.

 

Referencje naukowe:

Elizabeth A. Yu and David R. Weaver Disrupting the circadian clock: Gene-specific effects on aging, cancer, and other phenotypes.  Department of Neurobiology, MD/PhD Program and Program in Neuroscience, University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA 01605, USA

Dubrovsky YV, Samsa WE, Kondratov RV. Deficiency of circadian protein CLOCK reduces lifespan and increases age‐related cataract development in mice. Aging (Albany) 2010; 2:936-944

Le Fur I, Reinberg A, Lopez S, Morizot F, Mechkouri M, Tschachler E Analysis of Circadian and Ultradian Rhythms of Skin Surface Properties of Face and Forearm of Healthy Women. J Invest Dermatol, 117(3), 718-24, 2001.

Reddy A, O’Neil J Healthy clocks, healthy body, healthy mind. Trends in Cell Biology, Vol. 20, Issue 1, 36-44, 2010.

Kawara S, Mydlarski R, Mamelak AJ, Freed I, Wang B, Watanabe H, Shivji G, Tavadia SK, Suzuki H, Bjarnason GA, Jordan RC, Sauder DN Low-dose Ultraviolet B Rays Alter the mRNA Expression of the Circadian Clock Genes in Cultured Human Keratinocytes. J Invest Dermatol, 119 (6), 1220-3, 2002

Fukuda, S., Baba, S. and Akasaka, T. (2015) Psychological stress has the potential to cause a decline in the epidermal permeability barrier function of the horny layer. International Journal of Cosmetic Science, 37: 63–69.

Bruce S. Kristal and Byung P. Yu An Emerging Hypothesis: Synergistic Induction of Aging by Free Radicals and Maillard Reactions. J Gerontol (1992) 47 (4): B107-B114.

Wondrak GT, Jacobson EL, Jacobson MK. Photosensitization of DNA damage by glycated proteins. Photochem Photobiol Sci. 2002 May;1(5):355-63.

Sanjay Premi, Silvia Wallisch, Camila M. Mano1 Adam B. Weiner,*, Antonella Bacchiocchi, Kazumasa Wakamatsu, Etelvino J. H. Bechara,†, Ruth Halaban Thierry Douki,†, Douglas E. Brash,‡ Chemiexcitation of melanin derivatives induces DNA photoproducts long after UV exposure. Science 20 February 2015: Vol. 347 no. 6224 pp. 842-847

Kosmadaki MG, Gilchrest BA.The role of telomeres in skin aging/photoaging. Micron. 2004;35(3):155-9.

Gilchrest BA, Eller MS, Yaar M.Telomere-mediated effects on melanogenesis and skin aging. J Investig Dermatol Symp Proc. 2009 Aug;14(1):25-31. doi: 10.1038/jidsymp.2009.9.

Sugimoto M, Yamashita R, Ueda M. Telomere length of the skin in association with chronological aging and photoaging J Dermatol Sci. 2006 Jul;43(1):43-7. Epub 2006 Mar 9.

Goukassian DA, Gilchrest BA. The interdependence of skin aging, skin cancer, and DNA repair capacity: a novel perspective with therapeutic implications. Rejuvenation Res. 2004 Fall;7(3):175-85

Andrea Vierkötter, Tamara Schikowski, Ulrich Ranft, Dorothea Sugiri, Mary Matsui, Ursula Krämer and Jean Krutmann. Airborne Particle Exposure and Extrinsic Skin Aging. JID 130:2719-2726 (2010)

Vierkotter, Andrea and Krutmann, Jean. Environmental influences on skin aging and ethnic specific manifestations. Dermato-Endocrinology 4:227-231 (2012) 3. Ann Intern Med. 1971;75(6):873-880.

Harley CB, Futcher AB, Greider CW. Telomeres shorten during aging of human fibroblasts. Nature. 1990 May 31;345(6274):458-60.

Saxon SV, Etten MJ, Perkins EA. Physical change and aging: a guide for the helping professions. New York, NY: Springer Publishing; 2010:26.  Fenske NA, Lober CW.

Structural and functional changes of normal aging skin. J Am Acad Dermatol. 1986 Oct;15(4 Pt 1):571-85. Hadshiew IM, Eller MS, Gilchrest BA.

Skin aging and photoaging: the role of DNA damage and repair. Am J Contact Dermat. 2000 Mar;11(1):19-25. Olszewski et al.

TNF Trafficking to Human Mast Cell Granules: Mature Chain-Dependent Endocytosis The Journal of Immunology, 2007, 178: 5701–5709 Walsh LJ, Trinchieri G, Waldorf HA, Whitaker D, Murphy GF (May 1991)

„Human dermal mast cells contain and release tumor necrosis factor alpha, which induces endothelial leukocyte adhesion molecule 1”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 88 (10): 4220–4

Mariusz Dziubiński

Mariusz Dziubiński

mgr inż. biotechnologii / tel. 668 111 675

Pomysł na prowadzenie tego Bloga zrodził się z mojej osobistej potrzeby naukowego podejścia do medycyny estetycznej. Postaram się przekazywać Wam informacje, które są potwierdzone naukowymi badaniami klinicznymi lub co najmniej opisami przypadków lekarzy, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i zdobytą empirycznie wiedzą praktyczną. Z czysto pragmatycznego powodu będą to jedynie informacje o produktach oferowanych przez REVISAGE i naszych partnerów biznesowych. Chcę Wam pokazać, że naszym priorytetem jest oferowanie produktów, które mają naukowe uzasadnienie i wyróżniają się stojącymi za nimi dowodami popartymi wieloletnią praktyką lub badaniami klinicznymi. Mam nadzieję, że znajdziecie tu interesujące i przydatne informację, które chociaż w niewielkim stopniu poszerzą Wasze postrzeganie nowoczesnej medycyny estetycznej i medycyny anti-aging.

Popularne tematy